תאונות אישיות

תאונות אישיות

תאונות אישיות

המידע להלן הינו כללי, ואינו מהווה מסמך מחייב. אנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה.

 

פוליסה זו נותנת כיסוי למבוטח במקרה של פגיעה גופנית, מקרית ובלתי צפויה, כתוצאה ישירה, מיידית ויחידה מתאונה, שנגרמה כתוצאה מסיבה חיצונית גלויה לעין, אשר בלא תלות בגורם אחר היוותה את הסיבה הבלעדית לאחד מאלה:

2.1    מותו של המבוטח או נכותו - בתנאי שהמוות או הנכות נגרמו בתוך שנים-עשר חודשים מקרות מקרה הביטוח

או

2.2    אי-כושרו הזמני של המבוטח לעסוק בעבודתו, במקצועו או במשלח-ידו המפורט ברשימה, או להתמסר להם בצורה כלשהי, באורח מלא או חלקי, וזאת בשיעור של 25% לפחות.

למען הסר ספק מובהר בזאת שמקרה ביטוח שהוא תוצאה של אלימות מילולית ו/או לחץ נפשי ו/או כל לחץ אחר שאינו פיזי ו/או פגיעה פסיכולוגית ו/או אמוציונאלית מכל סיבה שהיא לא ייחשב מקרה ביטוח שנגרם בשל תאונה ולא יכוסה על-פי פוליסה זו. נכות מלאה צמיתה או נכות חלקית צמיתה הנובעת מהצטברות של תאונות רבות קטנות (מיקרוטראומות) לא תיחשב מקרה ביטוח על-פי פרק זה.

תאונה הינה - היזק גופני פתאומי ובלתי צפוי מראש, הנגרם במישרין מאמצעי אלימות חיצוניים וגלויים לעין, אשר מהווה, בלא תלות בכל סיבה אחרת, את הסיבה היחידה, הישירה והמיידית למקרה הביטוח.

שימושי

פוליסות

חזרה
למעלה