תנאי שימוש

 

הניסוח באתר, יכול שיופיע בלשון רבים, או בלשון יחיד, וזאת מטעמי נוחות.
ברצוננו להבהיר, כי האמור באתר זה, על כל חלקיו (לרבות טפסים, מסמכים ודו"חות), מתייחס גם לפרט, בין אם הוא זכר ובין אם נקבה; ומקום בו הניסוח הוא בלשון זכר, הפניה היא לגברים ולנשים כאחד.

 1. בעצם השימוש שהינכם עושים באתר זה הינכם מאשרים את הסכמתכם, ללא סייג או הגבלה, לתנאי השימוש המפורטים להלן. לפני השימוש באתר, אנא קיראו בעיון את התנאים שלהלן. ביטוח חקלאי שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאים אלה בכל עת, באמצעות עדכונם, והתנאים המעודכנים יחייבו אתכם החל ממועד הופעתם באתר, ולפיכך יהא עליכם לבקר באתר מעת לעת על מנת לוודא מהם התנאים וההוראות החלים עליכם.

 2. המידע (כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה בספרות, במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם) וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של ביטוח חקלאי. אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה.

 3. האתר זה בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית  באמצעות האתר , מוגשים ועומדים לרשותכם  כפי שהם, נכון לרגע זה (as is), וללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה אשר אינם מפורטים בתנאים אלה, מצד ביטוח חקלאי, מנהליה, הדירקטורים בה, בעלי מניותיה, החברות ו/או האגודות  הבנות ו/או החברות ו/או האגודות הקשורות אליה.

 4. ביטוח חקלאי מתחייבת לכך לעשות כמיטב יכולתה כי אתר זה יפעל ללא הפרעה ו/או תקלה, ככל שהדבר תלוי בה. יחד עם זאת, אין ביכולת ביטוח חקלאי להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית ביטוח חקלאי להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. ביטוח חקלאי אינה מתחייבת שתקלות יתוקנו או שאתר זה או השרת שבאמצעותו הנכם משתמשים באתר זה הם נקיים מוירוסי מחשב או מגורמים מזיקים אחרים.

 5. המידע הנכלל באתר זה אינו מפרט את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים המסופקים על-ידי ביטוח חקלאי, והוא מוצג באופן כללי בלבד. בהתאם לך, יש להתייחס להוראות פוליסות הביטוח עצמן וכן למוצרים הרלוונטיים והסכמי השירות (לפי העניין).

 6. אין באמור בדפים ובמידע שבאתר משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם ביטוח חקלאי ו/או כל גורם אחר. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, ביטוח חקלאי ממליצה להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. על-פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות,  התשנ"ה-1995, רשאים לייעץ בתחום ההשקעות רק יועצי השקעות מורשים מטעם רשות ניירות ערך. אין במידע באתר זה משום ייעוץ בהשקעות בין במישרין ובין בעקיפין. אין ביטוח חקלאי אחראית באופן כלשהו לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר זה.

 7. בכל מקרה של סתירה בין המידע המצוי באתר זה לבין המידע המצוי במשרד ביטוח חקלאי, יהיה המידע המצוי במשרדי הביטוח החקלאי – המידע המחייב.

 8. אתר זה עשוי להיות מקושר באמצעות קישוריות (links) לאתרים אחרים אשר אינם מופעלים על-ידי ביטוח חקלאי. מובהר כי ביטוח חקלאי ו/או מי מטעמה אינה אחראית לתכנים המוצגים באתרי אינטרנט אחרים, וכי גם אם מופיעים באתר זה קישורים לאתרים אחרים, אין פירוש הדבר שביטוח חקלאי מאשרת או מאמצת את האתרים הללו או את התכנים המוצגים בהם.

 9. במידה ותחליטו להירשם לאתר, תקבלו קוד סודי. הקוד הסודי שייבחר יהיה לצורך שימושכם האישי בלבד, ואין לכם כל זכות העברה של הקוד הסודי ושל הרשאת הכניסה ללא הרשאה מראש של החברה. הנכם מתחייבים לנקוט בכל האמצעים לשמירת הקוד הסודי בסוד, לרבות אי שמירתו על גבי המחשב האישי שלכם, ומתחייבים לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בקוד הסודי על-ידי גורם בלתי מורשה.

  הגבלת אחריות
 10. ביטוח חקלאי נוקטת באמצעים סבירים על מנת להציג באתר זה מידע מעודכן ומדויק אולם ייתכנו מקרים בהם  שבהם יפלו במידע המופיע באתר טעויות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות. עד כמה שהדבר אפשרי על-פי דין, ביטוח חקלאי נמנעת מלהתחייב ומליצור מצג כאילו המידע והתכנים המופיעים באתר זה הינם מדויקים, ובשום מקרה, לרבות ומבלי לגרוע במקרה של רשלנות, ביטוח חקלאי  וכל גורם אחר הקשור להקמת, יצירת, הפקת והפעלת אתר זה, לא יהא אחראי כלפיכם לנזקים ישירים ו/או אגביים ו/או תוצאתיים ו/או עקיפים, בשל תוצאות השימוש, חוסר האפשרות להשתמש, או בשל המידע המופיע באתר זה, וזאת גם אם ביטוח חקלאי או מי מטעמה יקבלו הודעה או ידיעה שנזק כזה עלול להיגרם. בשום מקרה האחריות הכוללת של ביטוח חקלאי לכל הנזקים ו/או ההפסדים ו/או התביעות לא יעלו על הסכום ששולם על ידיכם, אם בכלל, בתמורה לגישה לאתר זה.

 11. ביטוח חקלאי ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות למידע המצוי באתרים אחרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישוריות (links) או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו לכם עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלו והשימוש בו.

 12. ביטוח חקלאי ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים ו/או פגמים שייגרמו לציוד המחשב שלכם ו/או לתוכנות המותקנות בו, לרבות ומבלי לגרוע במקרה של וירוסים שיפגעו בחומרה ו/או בתוכנה שלכם ו/או בכל חומרה ו/או תוכנה אחרים, כתוצאה מהגישה לאתר זה, מהשימוש בו או כתוצאה מהורדה (downloading ו/או streaming) של כל מידע, נתונים, טקסט, תמונות או קבצי וידיאו או אודיו מאתר זה. כמו כן ביטוח חקלאי לא תישא באחריות  כלשהי לנזק ו/או פגם שעלול להיגרם עקב הפסקת השירותים הניתנים באתר זה.

 13. ביטוח חקלאי משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של ביטוח חקלאי. מובהר כי כל עוד ביטוח חקלאי נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ובמקרה של העברת מידע אודותיכם או מידע שנמסר על ידיכם לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה זו. עליכם מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלכם. ביטוח חקלאי פוטר עצמו מכל אחריות לכך.

  הגבלות על השימוש במידע
  אתר זה, לרבות כל המידע שבו וכל הדפים המצויים בו, הינם רכושה הבלעדי של ביטוח חקלאי. למעט אם נתקבלה הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת ביטוח חקלאי, ובכפוף לתנאיה, אין להכניס שינויים, להעתיק, לשעתק, לפרסם, להעלות, להציג, לשדר להפיץ בכל דרך שהיא, כל מידע או תוכן המוצגים באתר זה או הנמצאים בכל אתר אחר שבבעלות ביטוח חקלאי או שמופעל על-ידה או על-ידי מורשה שלה.
 14. הנכם מתחייבים לעשות שימוש באתר זה אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. כל שימוש באתר על-ידי משתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ביטוח חקלאי, יש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש באתר הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של הסכם זה. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשות ביטוח חקלאי בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהי בהסכם זה.

 15. הנכם רשאים לעשות שימוש במידע המוצג באתר זה לצורך שימושכם בלבד (אין לעשות שימוש במידע שבאתר למטרות ציבוריות או מסחריות) ובלבד שתקיימו את כל ההוראות הרלוונטיות בדבר זכויות יוצרים. ביטוח חקלאי אינה מבטיחה ואינה יוצרת מצג לפיו השימוש שתעשו במידע ובתכנים המוצגים באתר זה לא יהווה הפרה של זכויות צדדים שלישיים.

 16. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנכם מתחייבים שלא להעלות (upload), לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר:
  א. העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
  ב.  האסורים לפרסום או לשימוש, הם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
  ג. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי חיקוק או העלולים לעורר אחריות משפטית;
  ד. העלולים להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
  ה. הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;
  ו. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של ביטוח חקלאי. אין ביטוח חקלאי יכול לפקח על כל מידע והודעה המועלים על האתר על-ידי משתמשים אחרים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ביטוח חקלאי שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות על האתר כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של ביטוח חקלאי פוגע בעלי או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

  בעלות במידע
 17. כאמור לעיל, הבעלות במידע שבאתר זה הינה באופן מוחלט של ביטוח חקלאי.
 18. כל מידע, חוץ ממידע או נתונים אישיים, אשר תעבירו לביטוח חקלאי ו/או תעלו באתר זה  בדואר אלקטרוני או באופן אחר, לרבות ומבלי לגרוע בנתונים, בשאלות, בהערות, בהצעות, במסמכים או בהודעות, בידע לרבות בידע טכני, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו קנייני, ומידע זה יהפוך לרכושה של ביטוח חקלאי, והוא יוכל לשמש את ביטוח חקלאי לכל מטרה, לרבות, ומבלי לגרוע, לצורך מתן הצעות, גילוי, העברה, פרסום, שידור והצגה באתר ביטוח חקלאי. ביטוח חקלאי תהא חופשית להשתמש במידע זה ו/או בידע לפי שיקול דעתה הבלעדי, לכל צורך שהוא של ביטוח חקלאי, לרבות, ומבלי לגרוע, על מנת לפתח ולשווק מוצרים. הנכם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד ביטוח חקלאי בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע למידע הנ"ל המועבר על-ידיכם ו/או המועלה באתר ביטוח חקלאי, אלא    אם תוכח התרשלות מצד ביטוח חקלאי בביצוע חובותיה הנובעות מהסכם זה.

  זכויות יוצרים וסימני מסחר
 19.  האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. המשתמש רשאי להעביר נתונים מהאתר למחשב שלו לצורך שימוש האישי בלבד.
 20. כל סימני המסחר, סימני השירות, השמות המסחריים, הסמלים והדמויות המופיעים באתר הם בגדר קניין רוחני שבבעלות ביטוח חקלאי. אין לפרש שום אמירה המופיעה באתר זה כאילו היא מעניקה מכללא, מכוח השתק או בכל אופן אחר, כל רישיון או זכות אחרת לעשות שימוש בסימן מסחר המוצג באתר זה בלי לקבל רשות מראש ובכתב מאת ביטוח חקלאי. אין לעשות כל שימוש בסימני המסחר ו/או בכל מידע ותוכן המוצגים באתר זה, מלבד כפי שנקבע בתנאים אלה.

דמויות ותמונות המוצגות באתר זה הם רכושה הבלעדי של ביטוח חקלאי או שנעשה בהם שימוש ברשות על-ידי ביטוח חקלאי. השימוש בדמויות או בתמונות אלה על-ידיכם או על-ידי כל אדם אחר מטעמכם אסור במפורש, למעט אם קבלתם לכך רשות מפורשת מראש ובכתב מאת ביטוח חקלאי. כל שימוש בלתי מורשה בדמויות ובתמונות המופיעות באתר זה עלול להפר את דיני זכויות יוצרים, סימני המסחר ואת הדינים, החוקים והתקנות בתחום הגנת הפרטיות ובתחום הפרסום והתקשורת.

הדין החל
מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר זה יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

כללי
- הקשר עם סוכן הביטוח שלכם הינו חשוב ביותר, ולכן אנו מיידעים אותו על פנייתכם לאתר.
- העסקאות המוצעות באתר זה אינן מיועדות לקטינים ולמי שאינו אזרחי ישראלי.   

 

%MCEPASTEBIN%

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 03-5632828

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 03-5632828

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה