מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מתארת בקווים כלליים את האופן בו פועלת ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ("ביטוח חקלאי") בקשר עם מידע ו/או מידע אישי, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), שנמסר ו/או נאסף אודות לקוחות (כהגדרתם להלן) ו/או אחרים שלגביהם מוסר הלקוח מידע ("מקורבים").

לעניין מדיניות הפרטיות –

"לקוח" לרבות מבוטח, תובע, מבוטח פוטנציאלי או תובע פוטנציאלי.

"תובע" לרבות מי שהציג דרישה למימוש זכויות לפי תנאי פוליסת ביטוח או לפי הוראות הדין הרלוונטיות למימוש זכויות אלו.

 1. כללי

1.1.    ללקוחות ולמקורבים אין חובה למסור את הנתונים שנאספים על ידי ביטוח חקלאי. יחד עם זאת, אי מסירת נתונים ו/או סירוב לאפשר לביטוח חקלאי לשמור אותם, יכולים שלא לאפשר לה להתקשר בהסכם עם לקוח ו/או לספק לו שירותים ו/או מוצרים (לרבות פוליסות וכתבי שירות) מסוימים, או לספקם באיכות ירודה יותר. חלק מהנתונים נדרשת ביטוח חקלאי לאסוף ולשמור על פי הדין.

1.2.    כל העושה שימוש באיזה מהמוצרים ו/או השירותים שמספקת ביטוח חקלאי נותן הסכמתו למדיניות הפרטיות, ומקבל על עצמו את תנאיה. ככל שישנם תנאים והסדרים נוספים הנוגעים למי מהלקוחות או המקורבים, במסמכים הקשורים במוצרים ו/או בשירותים שמספקת ביטוח חקלאי, יחולו תנאים והסדרים אלה אף הם על הלקוחות ו/או המקורבים ו/או אחרים הקשורים באספקת השירותים ו/או המוצרים אותם מספקת ביטוח חקלאי ("ספקי השירותים") לפי העניין.

1.3.    ביטוח חקלאי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של ביטוח חקלאי ו/או לשינויים בדין. שינויים שיבוצעו במדיניות הפרטיות יחייבו עם פרסומם באתר או עם מתן הודעה אחרת עליהם (לפי המוקדם מבין המועדים), והמשך שימוש במוצרים ו/או בשירותים לאחר מועד פרסום כאמור מהווה הסכמה של הלקוחות (לרבות בשם המקורבים) לשינויים האמורים.

1.4.    הגדרות שלא הוגדרו במדיניות הפרטיות במפורש תהא להם המשמעות הקבועה להם בחוק הגנת הפרטיות. נתונים (אלא אם נכתב אחרת) משמעם לרבות מידע. ביחס לנתונים שאינם מידע, נותנים הלקוחות (לרבות בשם המקורבים) הסכמה כי יעשה בנתונים אלה שימוש אף מעבר למוגדר במדיניות הפרטיות. כך למשל ניתנת בזאת הסכמת הלקוחות (לרבות בשם המקורבים) וספקי השירותים להעברת נתונים אגרגטיביים לצרכים שונים, כגון מחקר (ובלבד שנתונים אלה יועברו באופן המקשה על זיהויו של אדם).

1.5.    מובהר כי מידע ו/או מידע אישי, שנמסר ו/או נאסף אודות הלקוחות ו/או מקורבים ו/או ספקי שירותים, הוא נכס של ביטוח חקלאי.

 1. איסוף המידע

2.1.    הנתונים נאספים באמצעות האתר (כהגדרתו להלן) או באופן אחר במסגרת השירותים ו/או המוצרים שביטוח חקלאי מספקת. בין היתר נאספים נתונים שנמסרים בטפסי הצטרפות, טפסי תביעות, שיחות טלפון, התכתבויות, ומידע שיגיע מסוכני ביטוח, סוקרים, שמאים, חוקרים פרטיים, מומחים שונים (למשל רפואיים), עדים, ספקי השירותים ועוד.

2.2.    סוג הנתונים שנאספים ועיבודם תלויים בסוג הקשר של ביטוח חקלאי עם כל לקוח. איסוף ועיבוד הנתונים יכול שיעשה במערכות ממוחשבות על מנת לספק את השירותים ו/או המוצרים אותם ביטוח חקלאי מספקת ולהגן על אינטרסים לגיטימיים של ביטוח חקלאי, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, ולשאר ההוראות הדין והרגולציה שחלות על ביטוח חקלאי.

 1. המידע שנאסף

3.1.               ביטוח חקלאי אוספת מידע ומידע אישי, דוגמת:

3.1.1.       מידע מזהה ופרטי התקשרות, כולל שם, מספרי זיהוי (כגון מס' תעודת זהות, דרכון, רשיון נהיגה), תאריכים שונים (לידה, קבלת רישיונות, הנפקת תעודות), סיסמאות, מקום עבודה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מגדר, צילומים, מעמד אישי, מצב משפחתי, סוג רכב ומספר רישוי.

3.1.2.       מידע לגבי השכלה, הכשרה מקצועית, רישיונות, רקע תעסוקתי, כישורים, חברויות בארגונים מקצועיים.

3.1.3.       מידע על מיקום, כתובת מגורים ועבודה.

3.1.4.       מידע פיננסי כולל פרטי חשבון בנק, פרטי כרטיס אשראי, היסטורית ודירוג אשראי, הכנסה, נכסים ורכוש.

3.1.5.       מידע רפואי, בריאותי ואישי, כגון אופי נהיגה והיסטוריית תאונות ותביעות, מידע על מצב רפואי, תרופות, פציעות, טיפולים רפואיים, נכויות, תוצאות בדיקות, הרגלים כגון עישון, שתיית אלכוהול, תכונות פיזיות, והיסטוריה רפואית במשפחה.

3.1.6.       מידע נוסף שנאסף במקרים מסוימים, כגון במקרים של סוגי ביטוח מסוימים או במקרה של חשש להונאה. מידע זה עשוי לכלול מידע גנטי (בכפוף לכל דין), מידע מחקירות פרטיות ומהליכים משפטיים, מידע ממקורות פומביים וממשלתיים.

3.1.7.       הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן.

3.1.8.       מידע שזמין לשימוש על-פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ומידע אודות התקשרות קודמת עם מבטחים אחרים, כולל העברה וקבלה של מידע ממאגר המידע המרכזי לאיתור הונאות ביטוח בענף ביטוח רכב וממאגר מידע לפי תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע), התשס"ד – 2004 וכל מאגר אחר שיוקם על פי דין.

3.1.9.       מידע הקשור למוצרי הביטוח והשירותים שביטוח חקלאי מספקת ללקוחות, כגון זיהוי של רכוש מבוטח, מספרי פוליסות, פרטי כיסוי וסיכון, סיבת נזק, היסטוריית תאונות או נזקים, מעמד הלקוח כמנהל או שותף או אינטרס בעלות או ניהול בארגון, וביטוחים נוספים בבעלות הלקוח.

3.1.10.    מידע הכלול בתשובות שניתנות לשאלות הנשאלות לצורך זיהוי ואבטחה.

3.1.11.    מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.

3.2.               מידע ומידע אישי אודות מקורבים. כל המוסר מידע לביטוח חקלאי מצהיר ומתחייב לפניה שהוא עושה כן כדין וברשות. בכלל זאת לקוחות המספקים מידע אודות מקורבים מצהירים ומתחייבים כי יידעו מראש את אותם מקורבים כי יימסר מידע אודותם וקיבלו את הסכמתם למסירת המידע ולשימוש שיעשה בו בהתאם למדיניות הפרטיות. כל לקוח מצהיר שהמידע שהוא מוסר לביטוח חקלאי הינו וישאר כל עוד הוא מקבל שירותים ו/או מוצרים של ביטוח חקלאי, נכון עדכני ומלא.

 1. שימושים במידע

4.1.               ביטוח חקלאי משתמשת במידע הנמסר לה לשם אספקת השירותים ו/או המוצרים על ידה ו/או על ידי ספקי השירותים. בכלל זאת נעשה שימוש במידע למטרות המפורטות להלן:

4.1.1.       הגשת הצעות והפקת פוליסות במוצרים או טפסי התקשרות בכל הנוגע למגוון המוצרים בביטוח חקלאי.

4.1.2.       משלוח מידע חשוב על המוצרים, לרבות מידע שביטוח חקלאי מחויבת לשלוח ומידע שימושי אחר.

4.1.3.       בחינת התקשרות עם לקוחות (לרבות לקוחות פוטנציאליים) ו/או מקורבים ו/או ספקי שירותים ו/או גורמים אחרים.

4.1.4.        מתן שירותים ומוצרים, לרבות טיפול בתביעות ובבקשות שונות.

4.1.5.       ציות לדרישות חוקיות, כגון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח); ניהול סיכונים; היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, כולל של רשויות זרות.

4.1.6.       קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון וכן שמירת רשומות ומסמכים.

4.1.7.       קבלת החלטות על מתן כיסוי ביטוחי או אשראי, טיפול בתביעות ובהליכים משפטיים.

4.1.8.       בדיקת זכויות מבוטחים לתשלום.

4.1.9.       שיפור השירותים של ביטוח חקלאי, לרבות ביצוע מחקרי שוק וסקרים.

4.1.10.    שימור קשר עם לקוחות ו/או ספקי שירותים, והצעת מידע על מוצרים ושירותים של ביטוח חקלאי ו/או צדדים שלישיים, כולל מידע מותאם אישית, בהתאם להוראות הדין.

4.1.11.    טיוב המידע שנמצא בביטוח חקלאי בקשר עם הלקוחות והמקורבים, על ידי שימוש במאגרי מידע של צדדים שלישיים, לרבות מאגרי מידע של רשויות רשמיות שביטוח חקלאי רשאית להשתמש בהם ועל ידי הצלבה של מידע שנמצא בביטוח חקלאי.

4.1.12.    טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך.

4.1.13.    העברת מידע לסוכן הביטוח, למבטחי משנה, למוסדות פיננסיים ושותפים עסקיים אחרים, הכל לצורך אספקת שירותי ביטוח וטיפול בתביעות.

4.1.14.    שמירת קשר עם לקוחות, לרבות משלוח הצעות למוצרים ו/או שירותים שונים (של ביטוח חקלאי או צדדים שלישיים).

4.2.               ביטוח חקלאי עשויה לעשות שימוש במידע גם לשם מניעת הונאה ומימוש זכויותיה וזכויות אחרים על פי דין (לרבות בקשר עם פוליסות של מי מלקוחותיה). בכלל זאת, לשתף את המידע במרשמי התביעות אשר פתוחים בפני מבטחים אחרים. ביטוח חקלאי אף שומרת את הזכות לעשות שימוש במידע מתוך מרשמים שכאלה במסגרת טיפול בתביעות, בהצעות ליתן שירותים ו/או מוצרים ו/או ליתן או לדחות כיסוי ביטוחי.

4.3.               לקוחות וספקי שירותים נותנים בזה את הסכמתם לעשות שימוש במידע שימסר (אם ימסר) אודותם, לרבות מכח צווים המתקבלים לפי חוקההוצאהלפועל, תשכ"ז-1967, ופקודתהמסים )גביה(, גם מעבר למטרות אותם צווים, לפי המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות.

 1. העברת המידע

5.1.               ביטוח חקלאי מעבירה מידע לצדדים שלישיים כגון ספקי השירותים. מסירת מידע לספקי השירותים ו/או לאותם צדדים שלישיים נעשית למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות, על פי דין או לפי הרשאה.

5.2.               העברת המידע נעשית בין היתר לגורמים הבאים.

5.2.1.       ספקי שירותים כגון בתי דפוס, חברות גרירה, סוכני ביטוח של ביטוח חקלאי.

5.2.2.       עורכי דין, רואי חשבון, רופאים, מומחים, מבקרים ושמאים.

5.2.3.       קבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, חוקרים פרטיים, מתרגמים וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות.

5.2.4.       ספקי שירות, לרבות ספקי שירות לסיוע רפואי.

5.2.5.       גורמים אשר חלה חובה שבדין להעביר לידם מידע (לרבות כחלק מהליכים משפטיים או מול רשויות אחרות, ובכלל זאת בתגובה לבקשות ו/או צווים).

5.3.               העברת מידע יכול שתעשה במסגרת משא ומתן ו/או מכירת עסקי ביטוח חקלאי (לרבות מכירת נכסים), ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות, ובלבד שמקבל המידע לפי האירועים האמורים יהיה כפוף להוראות מדיניות הפרטיות.

5.4.               במסגרת האמור במדיניות הפרטיות יתכן שמידע אודות מי מהלקוחות ו/או המקורבים ו/או ספקי השירותים יצא את גבולות ישראל.

 1. זכות עיון במידע ותיקונו. כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) שעליו, המוחזק במאגר מידע של ביטוח חקלאי. כדי לעשות זאת יש להגיש בקשה בכתב לסוכן הביטוח או לפנות לביטוח חקלאי בכתובת זו http://www.bth.co.il/יצירת-קשר/. בבקשה יש לציין את מספר תעודת הזהות של מושא המידע ושל האפוטרופוס וכן פרטי זיהוי ו/או מסמכים נוספים שידרשו על ידי ביטוח חקלאי בהקשר זה. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לביטוח חקלאי, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
 2. אבטחת מידע פטור מאחריות. ביטוח חקלאי נוקטת באמצעי  האבטחה הנהוגים בתעשייה, לרבות אמצעי האבטחה הנדרשים לפי דין. יחד עם זאת, אין מערכות האבטחה חסינות בפני חדירה בלתי מורשית או איומים אחרים. ביטוח חקלאי לא תהא אחראית לנזק שיגרם בקשר עם חדירה בלתי מורשית ו/או פריצות למערכות ו/או למאגרי המידע שלה.
 3. אתר האינטרנט של ביטוח חקלאי ("האתר")

8.1.               ביטוח חקלאי אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר האינטרנט ("משתמשים") שלה מתוך מטרה לשפר את איכות השירות שהיא מעניקה באמצעותו. קיימים שלושה סוגי מידע הנאגרים על-ידי ביטוח חקלאי:

8.1.1.       מידע כללי על המשתמשים באתר (כגון: מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר, משך זמן הביקור באתר וכד'). המידע הכללי אודות המשתמשים נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי;

8.1.2.       מידע המכיל פרטים אישיים הנמסרים על-ידי המשתמשים מרצונם החופשי (כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני וכד'). מדובר במידע אשר המשתמשים בוחרים לספקו מרצונם או כאשר ביטוח חקלאי עורכת סקר מקוון על בסיס התנדבותי. ביטוח חקלאי נעזרת במידע זה על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות הבהרה או המידע השונות של המשתמשים, בין היתר לצורך שיווק של מוצרי ביטוח.

8.1.3.       מידע בנוגע לאופן השימוש באתר של משתמשים (כגון: מספר כניסות של המבקר לכל עמוד באתר, משך זמן הביקור באותו עמוד וכד'), נאסף כדי לעמוד על תחומי העניין של המשתמשים הרשומים באתר.

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 15:30

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 15:30

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה